Правила за огласување на Reklama 7

Огласување

Секое полнолетно физичко или правно лице има право на објавување на оглас доколку има право да склучува договори за купување и продавање на предмети според правилата на Организацијата за заштита на потрошувачи и позитивните законски прописи во Р.Македонија. Reklama 7 не ја превзема одговорноста за квалитет и релевантноста на производот/услугата.

Услуги

Сите огласи мораат да бидат во согласност со Законските прописи и регулативи во соодветната дејност во Македонија.

Објавување на оглас

Строго е забрането креирање на акаунт и оглас од страна на лица помали од 18 години.

Секој оглас треба да биде точен и разбирлив со детален опис и точни карактеристики. Reklama 7 го задржува правото да го ажурира секој оглас според правилата на креирање на огласи, и во некои случаи да ги одбие несоодветните огласи.

Се забранува огласување на повеќе производи/услуги од различен тип во еден оглас. На пример, доколку продавате 10 различни модели на автомобили, мора да креирате 10 огласи, бидејќи секој автомобил има различни карактеристики кои не можат да се дефинираат во еден оглас.

Сите слики треба да бидат во согласност со производот или услугата и не смеат да содржат лого или име на компанија.

Строго е забрането поставување линкови до други сервиси за огласување и слични активности.

Строго е забрането креирање на дупликат огласи со цел истите да се појават повеќе пати во системот за пребарување.

Авторски права

Цела содржина на овој веб сервис е во сопственост на Reklama 7 и секоја употреба на истите за иста или слична дејност се казнува со Закон.