Огласот е архивиран

Продажба на земјиште

Скопје, Чучер-Сандево
Опис

Се продава нива во Глуво Бразда поточно место Штитение култура 33 класа 5, нивата е со големина од 2448 м2.