Правила и услови на користење на сајтот

 1. Со самото пристапување на веб адресите на “ Реклама 7 “ - www.Reklama7.mk и www.Reklama7.com - Вие без приговор ги прифаќате сите правила и сите услови за користење наведени во одделот од сајтот - Услови на употреба.
  “ Реклама 7 “ го задржува правото на промена на било кој дел од условите и правилата на користење на сајтот во било кое време. Сите промени и корекции стапуваат на сила во моментот на нивно објавување на сајтот. Корисникот е должен при пристапувањето на сајтот во целост и без исклучоци да ги прочита сите правила и сите услови за користење. Со секоја последователна посета на сајтот, се смета дека корисникот е во тек со најновите измени и дополнувања на условите и правилата на користење на сајтот.
  “ Реклама 7 “ нема обврска за поединечно информирање на корисниците на сајтот во врска со евентиални измени и/или дополнувања на правилата и условите за користење на сајтот.
 2. Секој корисник на сајтот “ Реклама 7 “ со прифаќањето на условите од членот 1 од овие правила на употреба, се согласува за користење и обработка на неговите податоци, кои тој самиот доброволно ги внесува / доставува до сајтот.
  “ Реклама 7 “ се обврзува сите податоци, од било кои вид, ќе ги чува како доверливи и ќе ги користи единствено за потребите за кои што се добиени, со согласност од самиот корисник. Согласноста ја дава самиот корисник на корисничко име при самата регистрација на сајтот. Податоците во никој случај нема да бидат споделувани со трети лица.
  “ Реклама 7 “ го задржува правото да ги сподели податоците кои што ги поседува во случај тие податоци да бидат побарани од органите на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија или од друг надлежен орган, согласно позитивните законски прописи во Република Македонија
 3. Сите огласи, текстови, пораки, фотографии, видео снимки и други видови на електронски материјали, како и целата содржина која што на сајтот на „Реклама 7“ е објавена од страна на самите корисници на сајтот, се одговорност исклучиво на лицата кои што ја креирале таа содржина.
  “ Реклама 7 “ НЕ сноси одговорност, ниту пак гарантира на било каков начин за точноста, потполноста, или пак автентичноста на објавените податоци на таквите содржини.
 4. “ Реклама 7 “ го забранува објавувањето на било какви содржини кои што се забранети со закон, штетни, заканувачки, злоставувачки, вознемирувачки, содржини кои што можат да нанесат материјална или пак нематеријална штета на второ или пак трето лице, содржини со политичка, верска, и/или сексуална содржина. Забрането е објавување на содржини кои содржат лични податоци за сите други лица освен за самиот објавувач на содржините. Корисникот се согласува дека нема да поставува и објавува содржина коа што е спротивна на горенаведените забрани, и која што е спротивна на позитивните закони и законски регулативи во Р. Македонија.
  Корисникот исто така се согласува дека нема да објавува, продава или издава, предмети или услуги кои што прекршуваат било кој член од било кој закон стапен во сила во Р. Македонија.
  Корисникот се обврзува дека нема да продава и/или издава производи и/или услуги кои што прекршуваат нечии авторски права и/или сродни права на трети лица.
  Корисникот се обврзува дека нема да продава и/или издава производи кои што не се во негова сопственост или во негово владение, односно кои што се во сопственост и/или владение на второ или трето лице.
 5. При евентуален спор настанат помеѓу корисниците, во кои што спаѓаат и оние корисници кои единствено го разгледуваат сајтот но не се сопственици на кориснички профил на самиот сајт, како и оние кориници кои објавуваат огласи, без разлика за каков вид на спор станува збор, „Реклама 7“ не превзема никаква одговорност за било каква штета која што настанала како последица од таквите односи.
  Склучувањето на приватни / деловни односи помеѓу корисниците на сајтот, без разлика на природата на тие односи, односно без разлика дали станува збор за купопродажба на стоки или услуги, се одговорност исклучиво на корисниците, и
  “ Реклама 7 “ не превзема никаква одговорност за било какви склучени формални или неформални договори и/или трансакции помеѓу самите корисници.
 6. Се забранува објавувањето на огласи кои повикуваат на учество во маркетиншки мрежи, пирамидални игри или шеми, регистрирање и учество на сајтови за интернет заработка, сајтови за онлајн обложување, сајтови за cash back шеми, и сите други видови на линкови, кои што го наведуваат, или можат да го наведат корисникот на некој од погоре наведените интернет услуги.
 7. “ Реклама 7 “ го задржува дискреционото право да ги избрише сите оние огласи или кориснички профили кои што нема да се придржуваат до правилата и условите на користење. Дополнително, “Реклама 7“ го задржува дискреционото право да го измени или избрише било кој оглас или кориснички профил без претходна најава доколку е извршен некој од подолунаведените случаи:
  • Кога одреден оглас е објавен во погрешна категорија, кога огласот содржи навредливи, расистички, политички, сексуални, верски и други забранети содржини пропишани и/или опишани погоре во членовите на овој правилник.
  • Кога огласувачот објавил оглас со кои ги прекршува авторските права или правата на интелектуална сопственост на втори и/или трети лица на било кои начин.
  • Кога содржината на огласот е недолична и содржи податоци на втори и/или трети лица, или податоци кои што се спротивни на одредбите пропишани со позитивните законски прописи во Р. Македонија.
  • Кога огласот е сомнителен, односно содржи податоци за предмети кои што се украдени или нивното поседување е спротивно на одредбите пропишани со позитивните законски прописи во Р. Македонија.

  „Реклама 7“ го задржува дискреционото право на измена и/или дополнување на било кои поединечен оглас без претходна најава, без притоа да влијае на целната содржина на огласот (промена на категорија, печатни грешки, дополнување на податоци од значење за огласот и слично).
 8. Корисникот е должен да се грижи за безбедноста на својата лозинка и повремено да ја менува со цел да се избегне евентуална злоупотреба на неговиот кориснички профил. „Реклама 7“ НЕ превзема било каква одговорност во случај на злоупотреба на било кој кориснички профил како резултат на злоупотреба на лозинката на тој конкретен кориснички профил од страна на втори и/или трети лица. Должност на самиот сопственик на корисничкиот профил е да ја чува во тајност лозинката за пристап кон самиот кориснички профил.
 9. Со самото објавување на оглас, корисникот неотповикливо ја овластува “ Реклама 7 “ во целост да ја користи содржината што е објавена во огласот, да ја обработува, копира, дистрибуира, објавува и публикува во други електронски медиуми.
 10. „Реклама 7“ најстрого го забранува копирањето на било кој дел од содржината на целиот веб сајт, како и на личните податоци на корисниците кои се наоѓаат на веб сајтот, без претходна писмена дозвола од „Реклама 7“ и без писмена дозвола од страна на корисникот кој што ја објавил содржината.
 11. „Реклама 7“ не превзема одговорност за било каква настаната штета, која што би можела да настане поради недостапност на сајтот, необјавување или бришење на одреден оглас, или кориснички профил.
 12. „Реклама 7„ не гарантира за содржините објавени во форма на оглас по неговото временско истекување. Препорачливо е корисникот да ја чува целата содржина објавена во огласот локално, односно на сопствен компјутер. „Реклама 7„ не ја превзема обврската да чува back-up на податоците за било кој оглас објавен на сајтот.
 13. Со цел анализирање на перформансите на нашиот веб сајт, користиме софтверски алатки со чија помош „Реклама 7„ прибира и обработува одредени податоци, со цел одржување на квалитетот и функционалноста на сајтот.
  Поради тоа, „Реклама 7“ користи Cookies (Колачиња) кои се запишуваат локално на персоналниот компјутер на корисникот при посета на сајтот.
  Cookies (Колачињата) можат да бидат избришани или оневозможени од страна на секој корисник. Во случај на нивно оневозможување, не се исклучува можност некои делови од сајтот да не функционираат онака како што е потребно, или пак воопшто да не се достапни за корисникот на сајтот.
 14. Со самото пристапување кон сајтот, без разлика во кој негов оддел се наоѓате, вие неотповикливо и целосно ги прифаќате сите погоре наведени правила и услови за користење.